Unicode compliant

Chương trình có giao diễn Việt

Programs with a Vietnamese interfaceBảng Mục Lục. — Table of ContentsDự án Thông Dịch — The Translation Project

Dự án Thông dịch tại Trường đại học Montréal, cho mọi lập trình viên phần mềm nguồn mở địa phương hóa trình ấy một cách dễ dàng và đơn giản. Lập trình viên chỉ cần sử dụng bộ trình tiện ích gettext để tách những chuỗi ra trình ấy vào tập tin dạng .pot (mẫu vật di động), rồi gởi nó cho Dự án Thông dịch (viết tắt: TP). Người dịch của TP tải tập tin .pot xuống, dich tất cả chuỗi sang ngôn ngữ dứt khoát, kiểm tra không có lỗi, rồi gởi cho TP lại. Lúc ấy TP gởi tập tin dạng .po (vật di động) dịch xong cho lập trình viên mà kết hợp nó vào chương trình lại. Hay quá: trình dịch xong rồi!   :)   Mỗi khi lập trình viên cập nhật trình ấy, chỉ cần sử dụng bộ trình gettext để cập nhật tập tin dạng .pot ấy, rồi gởi nó cho TP lại. TP kết hợp tập tin mới với tập tin dịch xong cũ, vậy người dịch chỉ cần dịch những chuỗi mới hay đã thay đổi. Phương pháp này không chỉ là miễn phi nhưng cũng tự do: mọi người giúp nhau vì muốn như thế, vậy mọi người dùng của cộng đồng ngôn ngữ ấy có sử dụng trình đó được. Thật sự Dự án Thông dịch là tổ chức tốt lắm. Nó chúc mừng mọi người dịch thì bạn hãy đi tới trang Mạng chúng ta nhé. :)

The Translation Project at the University of Montréal, allows open-source developers to localize their software easily and simply. The developer only needs to use the gettext tools suite to extract the strings from the program to a .pot file format (Portable Object Template), then sent it to the Translation Project (TP for short). The TP translator(s) download the .pot file, translate its strings to that particular language, check there are no errors, then send it back to the TP. The TP then sends the translated .po (Portable Object) file back to the developer, who integrates it back into the application. There you go: a fully-translated program!   :)   Whenever the developer updates his/her program, s/he only needs to use gettext to update the .pot file, and send it on to the TP. The TP merges it with the outdated, translated file, so the translator(s) only need to translate the new or changed strings. This method is not only free of charge, it is free in spirit: we all help each other because we want to, so everyone in that language community can use that program. The Translation Project really is an excellent group. It welcomes new translators of any language: come and have a look around. :)

Mục lục — ContentsNhóm dịch gnome-vi — The gnome-vi translation team

Trình Nhóm dịch gnome-vi bắt đầu dịch cho Dự án Viết hóa GNOME, nhưng mà hiện có dịch chương trình, tập tin và thông tin tại nhiều nơi khác nhau. Chúng tôi xin bạn mời nhóm chúng tôi: bạn không cần phải là một nhà ngôn ngữ học, hoặc một dịch giả chuyên nghiệp thì mới có thể tham gia vào nhóm. Chúng tôi giúp nhau suốt. Đến tới trang nhóm tại Dự án Thông dịch, hay viết cho hộp thư chung (gnomevi-lists ở lists chấm sourceforge chấm net) của chúng tôi, để xem chi tiết hay hỏi câu.

The gnome-vi translation team began translating for the Gnome Vietnamese localization project, but currently translates programs, files and information all over the place. We invite you to join: you don't need to be a linguist or professional translator to join our group. We all help each other. Come to our team page at the Translation Project, or write to our mailing list (gnomevi-lists a.t. lists đot sourceforge Đ0t net), for details or to ask questions.

Mục lục — ContentsUnix/Linux/OSX

Hệ điều hành MacOSX thật là một hệ thống rất đặc biệt, vì nó không phải chỉ cho người dùng sử dụng tất cả chương trình loại Mac, nhưng mà cũng cho họ chạy trình loại Unix/Linux. Và có trình Unix/Linux rất hữu ích nhiều lắm. Hệ thống OSX trên cơ sở hệ thống BSD (một loại Unix) thì mặc định là nó cài đặt nhiều trình Unix. Bạn cũng có thể tìm ra trực tuyến và cài đặt một hay nhiều trình Unix loại rất nhiều, ví dụ qua Fink (trình đồ họa FinkCommander hữu ích như vậy). Có nhiều trình Unix dịch xong tại Dự án Thông dịch thì bạn hãy xem trang nhóm chúng tôi để tìm ra tập tin trình nào dịch xong sang Việt ngữ. :)

The MacOSX operating system is a really amazing one, because it not only allows users to run all the Mac programs, but also allows them to run Unix/Linux programs. And there are a LOT of particularly useful Unix/Linux programs. The MacOSX system is based on BSD (one kind of Unix) so by default, it installs a lot of Unix programs. You can also find online, and install any number of Unix programs, for example via Fink (the graphical program FinkCommander is handy for this). There are a lot of Unix programs already translated at the Translation Project, so come and have a look at our team page, to find out which programs have been translated into Vietnamese. :)

Mục lục — ContentsOpenOffice

OpenOffice là một bộ trình ứng dụng văn phòng nguồn mở, không trả tiền. Nó có thể tạo, mở, hiếu chỉnh và lưu được gần tất cả loại tài liệu của Microsoft TM Office. Trình này chạy được trên các hế thống Unix hay Linux, bao gồm Mac OSX, trên mà nó chạy trong hế thống cửa sổ loại X được gọi là X11. Có một dự án hiện có Việt để dịch trình này sang Việt ngữ. Ở nơi này thì bạn sẽ tìm được các tin tức về dự án ấy, kể cả liên kết để tải phiên bản mới nhất xuống Mạng.

OpenOffice is a free, open-source office suite which can create, open, edit and save nearly all the Microsoft TM Office types of documents. It runs on all Unix and Linux systems, including Mac OSX, on which it requires the X-windowing system X11. There's a current project to localize OpenOffice in Vietnamese. On this site you can find all the information about it, including download links for the latest version.

Mục lục — ContentsNeoOffice/J

Trình NeoOffice/J là một phiên bản trình OpenOffice đã được cầu sang hệ điều hành Mac OSX để chạy trên nó một cách sở hứu riêng. Do đó, nó không cần thiết chạy hệ thống cửa sổ X như X11, và có thể sử dụng các phông chữ khác của bạn, sao, dán, kéo và thả văn bản từ/sang chương trình khác của bạn, in một cách sở hữu riêng (kể cả gởi điện thư trên hệ điều hành 10.3.x), có trình đơn kiểu Aqua: có nhiều tính năng rất hữu ích! Tôi vừa dịch nơi Mạng của trình NeoOffice/J nên bạn có thể đọc các thông tin về nó dễ hơn. Tôi cũng sẻ dịch nơi Mạng diễn đán của no. Trình NeoOffice/J rất dễ cài đặt vì chỉ đơn giản cần tải tập tin nhị phân về, rồi nhắp đôi vào tập tin ảnh đĩa ấy: xong rồi! Một khi Dự án dịch trình OpenOffice sang Việt ngữ đã cung cấp tập tin đá dịch nào, lúc ấy trình NeoOffice/J (mà trên cơ sở mã OpenOffice) sẽ cũng có gói ngôn ngữ Việt ngữ. :)

NeoOffice/J is a version of OpenOffice which has been ported to run natively on Mac OSX. That means it doesn't need to launch an X-windowing system like X11, and can use all your fonts, copy, paste, drag and drop text from/to your other programs, prints natively (including faxing on 10..x systems), has Aqua menus: it's got all sorts of great features! I've just translated the NeoOffice/J website so it is easier for you to read all that information. I'm also going to translate the forum site. NeoOffice/J is extremely easy to install: all you have to do is download the binary and double-click on the disk image! As soon as the Vietnamese localization project for OpenOffice has produced some translated files, NeoOffice/J (which is based on OpenOffice code) will have a Vietnamese language pack.

Mục lục — Contents
Psi

Psi là một trình ứng dụng lẫn nền nguồn mở, không trả tiền, loại Jabber. Bạn có thể sử dụng trình riêng lẻ này để trò chuyện với người bạn từ tất cả các tin nhắn tức khắc khác! Nhả mới nhất (0.9.3) của Psi là phiên bản đầu để chạy với gói ngôn ngữ Việt. Bạn hãy thăm trang chính Psi để gọi nó. Trong trang tải xuống ở đó thì cũng có gói ngôn ngữ Việt, kể cả những hướng dẫn dễ về cài đặt nó. Tại nơi này cũng có những hướng dẫn bằng Việt ngữ về sử dụng Psi. Những trang Trợ giúp này thì giải thích hế thống Jabber và cách sử dụng trình Psi một cách dễ hiểu.

Psi is a free, open-source Jabber client. You can use this single program to chat to friends on all the other instant messaging networks! The current release (0.9.3) is the first version to run with a Vietnamese language pack. Start at the Psi homepage to download version 0.9.3. You get the Vietnamese language pack from the downloads page, too, including easy install instructions. The Psi help pages in Vietnamese are also available on this site. They explain the Jabber system, and how to use Psi, in an easy-to-understand way.

Mục lục — Contents
SpamSieve

SpamSieve là một trình chống thư rác mà chạy trên hệ thống Mac OSX. Trình này sẽ bắt gần hết thư rác của bạn vì nó học biết thư rác loại nào bạn nhận được. Trình này có giá nhưng không đắt tiền. Nhả tới (tháng hai, năm 2005) của SpamSieve, kể cả tập tin hướng dẫn hoàn toàn (2.2.5) sẽ có Việt ngữ có sẵn. Bạn hãy theo dõi trang chính SpamSieve để tải phiên bản 2.2.5 xuống Mạng ngay khi nó được phát hành.

SpamSieve is an anti-spam program which runs on Mac OSX. It will catch just about all your spam, because it learns what kinds of spam you get. This program does cost, but it's not expensive. The next release (due in Feb. 2005) of SpamSieve, including a comprehensive manual, will have Vietnamese built-in. Keep an eye on the SpamSieve homepage, so you can grab a copy of version 2.2.5 as soon as it's released.

Mục lục — Contents
JWChat

JWChat là một chương trình tin nhắn tức khắc Jabber mà trên cơ sở trình duyệt. Không cần cài đặt chương trình thêm, không mang phần mềm nào, không cần làm gì cả, vì bạn chỉ cần một trình duyệt và kết nối đến Mạng, rồi bạn có thể trò chuyện qua bất cứ mạng tin nhắn tức khắc nào với Jabber và trình JWChat. Dễ dàng, đơn giản, là một ý kiến hay lấm.

JWChat is a browser-based Jabber instant-messaging program. You don't need to install any extra software, you don't have to carry anything around, you don't need to do anything at all, because you only need a browser and an internet connection to chat on any of the IM networks via Jabber and JWChat. It's easy, it's simple: what a great idea!

Mục lục — Contents
downloadanime.org

Cho người bạn rất thích tải xuống âm nhạc và phím, nhất là anime hay manga Nhật bản, tôi vừa dịch thông tin, kể cả Hỏi Đáp, trên nơi Mạng downloadanime.org. Có nhiều thông tin hữu ích về giao thức FTP và BitTorrent. Chú ý: nếu bạn không hiểu được từ viết tắt (như bfn, bbl) hay kỹ thuật nào (FTP, PGP) về Mạng, chỉ đơn giản háy thăm trang giải thích của tôi. Nếu không có từ mà bạn tìm kiếm, bạn hãy viết cho tôi một thư nhé. Vậy tôi sẽ chèn nó trong trang ấy. :)

For those of you who love to download music and movies, especially Japanese anime and manga, I've recently translated the information, including the FAQ, at downloadanime.org. There's a lot of good info there about protocols like FTP and BitTorrent. N.B. Remember, if you come across a Net acronym or technical term which you don't understand, check out my acronyms page. If the one you're looking for isn't there, just drop me a line and I'll include it. :)

Mục lục — Contents
Mozilla/Firefox

Muốn có trình duyệt với giao diễn tiếng Việt không? Hãy tham gia dự án Việt đang dịch Firefox hay Mozilla nhé. Càng nhiều người đến với nhau, càng sớm xong việc ấy!

Would you like a browser with a Vietnamese interface? How about joining the Vietnamese translation project for Firefox or Mozilla? The more, the merrier!

Mục lục — Contents
Xchat

Chương trình tin nhắn tức khắc là rất phổ biến thì tôi tiếp tục dịch như thế. Mọi trình trò chuyện có dạng kiểu khác nhau, để thích hợp với nhiều người khác nhau. Trình tin nhắn tức khắc ưa thích của tôi là Psi (mà tôì dịch trước hết :) ) nhưng nếu bạn sử dụng IRC nhiều, có thể Xchat là thích hợp hơn. Theo ý kiến bạn. :)

Instant messaging programs are very popular, so I continue translating them. Each chat program has its own style, to suit different people. My favourite instant messaging client is Psi (which I translated first :) ) but if you use IRC a lot, Xchat might suit you better. Up to you. :)

Mục lục — Contents
Gaim

Một chương trình tin nhắn tức khắc thêm nữa không? Tôi vừa dịch xong trình Gaim, nhưng mới tìm biết có phiên bản mới quá (lạ, hả?) thì cần phải dịch lại. (Có phương pháp thông dịch làm cho tôi lẫn lộn...) Sẽ sẵn sàng sớm. :)

Another IM program? I translated Gaim recently, but have just found that I had too new a version (strange, huh?), so have to re-do it. (They have a translation procedure which is not a little confusing...) It'll be ready soon. :)

Mục lục — Contents
TuxPaint

Cho đưa bé trong gia đình học và cười: trình TuxPaint cho bé ấy vẽ, sơn và chơi trong khi học biết các màu và hình chính bằng Việt ngữ. Là trình tốt lắm.

Bring learning and laughter into the lives of your children: TuxPaint helps them draw, paint and play while learning their principal colours and shapes in your language. It's an excellent program.

Mục lục — Contents
Gramadóir

muốn học tiếng Ái Nhĩ Lan không? Là một ngôn ngữ rất đẹp, của quốc gia có văn hóa phong phú lắm. Trình Gramadóir sẽ giúp bạn học hiểu giỏi.

Would you like to learn Irish? It's a beautiful language, from a remarkably rich culture. Gramadóir will help you learn and understand it.

Mục lục — Contents
Cho máy tính trên tay

Bạn có một máy tính trên tay chưa? Máy hữu ích lắm. Có thể chạy hệ điều hành Linux trên một phần máy PDA. Mới dịch xong bộ trình GPE sang Việt ngữ, thì bạn có thể sử dụng máy tính trên tay của mình bằng ngôn ngữ nhà. Mong thích thú nó. :)

Do you have a PDA (Personal Digital Assistant, or palmtop) yet? They're extremely useful machines. You can run Linux on many PDAs. I've just translated the GPE program suite into Vietnamese, so you can use your PDA in your home language. Enjoy. :)

Mục lục — Contents
Những sự dịch hiện có — Current translations

Hiện có tôi đang dịch một số chương trình và nơi Mạng. Sau khi điều nào hoàn toàn, tôi sẽ bổ sung tin tức về nó ở đây. Nếu bạn cần chương trình/trang Mạng nào được dịch, ít nhất điều nguồn mở, không trả tiền hay giúp người Việt bằng bất cứ cách nào, bạn hãy viết cho tôi một thư nhé. Tôi làm những việc này từ từ, nhưng mọng mỗi điều có lẽ giúp người Việt một tí. Địa chỉ của tôi là clytie ở riverland chấm net chấm au

I'm currently working on a number of programs and websites. As each one is completed, I'll post details about it here. If you need a program or webpage translated, especially one that is open-source, free or helps Vietnamese people in any way, please email me. I do these things bit by bit, but I hope they may be of some use. My email is (như ở trên).Mục lục — Contents
Dự án Việt hóa khác

Hiện có một số dự án Việt hóa khác nhưng chưa biết hoặt động của chúng. Có lẽ bạn có chút rảnh nên có thể tham gia một trong những dự án này nhé. :) Làm như thế sẽ giúp người Việt nhiều.

There are currently a number of Vietnamese localization projects, but I don't know how active they are. If you have the time, how about you join one of them? :) It would help Vietnamese people a lot.Mục lục — Contentsend of text /kết thức bài viế́t
This page prepared by Clytie Siddall, long-time refugee worker and language teacher, and a volunteer member of Distributed Proofreaders.


Return to Helping Vietnamese people use English.
Trở̉ Giúp người Việt sử dụng tiếng Anh


created in BBEdit made with a Mac